ÅRSMELDING 2008

 

 

 

 

 

 

 

Innhold:                                                                                                                             2

Innledning:                                                                                                                        3

Styret:                                                                                                                                3

Koordinator:                                                                                                                    4

Økonomi:                                                                                                                          4

Lokaler:                                                                                                                             4

Medlemstall:                                                                                                                    5

Medlemsmøter:                                                                                                               5

Nytt utstyr:                                                                                                                        5

Kurs/utdanning:                                                                                                               6

Bregruppa:                                                                                                                        6

Skredgruppa:                                                                                                                    7

Bilgruppa:                                                                                                                         8

Markørgruppa:                                                                                                                8

Turgruppa:                                                                                                                        8

Hytteutvalg:                                                                                                                                  9

Valgkomité:                                                                                                                      10

Øvelser:                                                                                                                             11

Aksjoner/utrykninger:                                                                                                    11

Påskeberedskap:                                                                                                              12

Beredskapsenhet (feltsykehus):                                                                                    12

Samband:                                                                                                                           12

Hjemmeside:                                                                                                                     13

Digitale kart:                                                                                                                    13

Stian Daldorffs minnefond:                                                                                           13

Oppsummering av mål for 2008:                                                                                  14

Mål for 2009:                                                                                                                    14

Avslutning:                                                                                                                        14

Foto forside: Jørgen Haagensli

 

Innledning:

Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps (LRKH)

er et kjent navn i Longyearbyen.

LRKH er et hjelpekorps i organisasjonen

Norges Røde Kors, og ligger under

Troms Røde Kors distrikt, og under Troms D- råd for hjelpekorps.

LRKH har etter hvert opparbeidet mye

kompetanse og er derfor en viktig del av

redningstjenesten på Svalbard.

Korpset alarmeres av Sysselmannen på Svalbard ved behov.

LRKH har et godt samarbeid med Sysselmannen,                                                                    Foto: LRKH

Airlift, brannvesenet og sykehuset. Disse er viktige medspiller for oss.

 

LRKHs hovedoppgaver er å drive

        

1.      Frivillig redningstjeneste.

2.      Forebyggende arbeide.

3.      Fremme interesse for friluftsliv.

 

Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning:

Korpsleder                              Jørgen Haagensli

Administrativ leder                   Elin Dolmseth

Operativ leder                         Tore Magne Hoem

Vara operativ                          Arne Sivertsen

Materialforvalter                      Kai Johannessen

Styremedlem                           Katharina Månum

Styremedlem                           Paal Myrvold

1. Vara                                               Geir Hekne

2. Vara                                               Goshia Slubowska

Regnskap                                Svalbard regnskap, Longyearbyen

Revisor                                    Lene Villumsen

Styret:

Styret har hatt 6 styremøter i perioden. Det har vært noe variabelt fremmøte av styremedlemmer til styremøter og medlemsmøter.

 

 

 

 

 

Foto Denise Schlaeppi

 

 

Koordinator:

Koordinatorstillingen er på 60 % og har kontordag tre dager i uken. I 2008 har det vært to forskjellige koordinatorer ansatt. En fra februar til august, og han som har stillingen nå fra september. En viktig del av stillingen er å koordinere utstyrsinnkjøp, blant annet bruk av “korkepenger”. Dagligdagse gjøremål som regninger, post, innmeldinger av medlemmer, publisere på nettsiden og bestille varer kommer også inn under koordinators ansvar. Tilrettelegging av kurskvelder for egne medlemmer er også en viktig oppgave. Medlemskveldene arrangeres hver mandag fra september til april. Hva kveldene skal bestå av og hvilke instruktører vi skal ha på disse kveldene styres av koordinator. I tillegg skal koordinatoren ha et overblikk over hva som foregår av aktivitet i de forskjellige spesialgruppene i korpset. Tilrettelegging av interne og eksterne kurs og andre aktiviteter er også viktig. Koordinator har fulgt opp og tilrettelagt for brekurs, førstehjelpskurs, lederskapsseminar, sender / mottaker-kurs for SNSK, førstehjelpsmannskap under Svalbard skimaraton, Svalbard maraton og ved åpningen av frøhvelvet. Koordinator har også mulighet for selv å delta på kurs som måtte være av interesse og nytteverdig for korpset.  Koordinatorstillingen er en allsidig og morsom jobb med mange utfordringer.

 

Koordinator: Ruben Eidesen, sluttet august 08, Bjørn Evensen, fra september 08.                             

Foto: LRKH

 

Økonomi:

Økonomien for 2008 har vært grei, men korpset er i en sårbar situasjon, da hovedinntektene våre kommer fra tilskudd fra bl.a. korkepengeordningen og inntekter fra div. inngåtte leie-avtaler med begrenset varighet. Vi jobber med å få til en mer stabil tilførsel av penger, da en stabil økonomi er nødvendig for å klare å holde / utvikle dagens kvalitet og aktivitet i korpset.

 

Lokaler:

Lokalene er flittig i bruk, LRKH bruker lokalene ca 150 kvelder / dager i løpet av året. I tillegg er lokalene leid ut til eksterne ca 50 dager / kvelder i løpet av 2008. Norges Røde Kors har også brukt lokalene en langhelg til møtevirksomhet for førstehjelpsansvarlige i distriktene.

 

Medlemstall:

Det er 246 betalende medlemmer, 4 bedriftsmedlemskap og ca 50 - 60 aktive medlemmer.

 

 

 

Medlemsmøter:

Det er ca 150 kvelder / dager med aktivitet i korpset hvert år. Vi har medlemsmøter som er åpne for alle hver mandag fra september til mai.

2008 har vært et rart år: i februar hadde vi

rekord i fremmøtte medlemmer på ett

medlemsmøte med over 50 stk. I høst har konkurrerende aktiviteter kapret våre medlemmer. Disse aktivitetene har før vært lagt til andre ukekvelder. Det er synd at vi taper terreng overfor andre tilbud.

Spesialgruppene øver hver fjortende dag i vinterhalvåret. I tillegg deltar gruppene på kurs, tilstelninger, lokale arrangement og møter.

 

Nytt utstyr:

Det er kjøpt inn:

 

Det er kjøpt inn

til kurs- / undervisningsformål.

 

Vi har fått to stk justerbare nakkekraver fra

brannvesenet. Vi fikk ett stk Less båre og et sett med bobleplast fra Less etter åpningen av frølageret. Drytech som vi hadde på lager er erstattet med ny, da den hadde gått ut på dato.

                                                                                                                                                                                                                       Foto LRKH:

                                                                                 

 

 

 

 

 

Utstyr innkjøpt for salg:

 

Kurs / utdanning:

breinstruktørutdanning.

 

Det er holdt flere skredkurs for eksterne.

 

Bregruppa:

Bregruppa har hatt 10 øvelser i løpet av 2008, herav flere kveldsøvelser, 2 større øvelser over helg på forskjellige breer og dagsøvelser.

Det er gjennomført dagsøvelser på Sveabreen og Esmarkbreen. En større redningsøvelse er gjennomført sammen med Sysselmannen på Sveabreen og Nordenskioldbreen og en utehelg er gjennomført i oktober på Prins Karls Forland.

Vi ble flydd ut av Airlift og hentet dagen etter. Øvelsene har vært veldig nyttige, gruppa har fått testet alt nødutstyr og gått mye på bre.

Det er også gjennomført en øvelse i grotta på Longyearbreen og i Ny Ålesund med heising av scooter opp fra bresprekk.

 

Bregruppa har også i år holdt brekurs for medlemmene i LRKH på Nordenskioldbreen. Kursdeltakerne ble fraktet ut med og bodde på Nordsyssel.

                                                                                           Foto: LRKH

Instruktørutdanning: Bregruppa startet høsten 2005

instruktørutdanning av 10 stk. I sommer har alle, unntatt en, fullført sin instruktørutdanning.

 

 

 

 

 

 

 

Opptakskriterier til bregruppa:

Det har vært diskutert opptakskriterier til bregruppa, og vi har endt opp med følgende:

Nye medlemmer skal:

 

 

Fremtidige utfordringer for bregruppa:

 

Gruppeledere: Sigmund Andersen / Thomas Hukkelås

 

Skredgruppa:

Skredgruppa har hatt samlinger hver 14. dag

siden oktober 2007 og til mars 2008. Det har

vært varierende fremmøte.

Gruppa stod som arrangør av skredkurs i februar 2008 hvor det var deltagere fra Sysselmannen, Airlift og bregruppa. Instruktør var Tor Andre Skjelbakken. Kurset ble avsluttet med en stor skredøvelse i Nybyen hvor alle som hadde lyst

til å være med fra korpset deltok. Ca 30 stk

møtte. Gruppa har gjennomført tre kvelder med kurs for egne medlemmer, to kurs for SNSK og et kurs for K-SAT. I tillegg var gruppa representert på skileikdagen som ble arrangert i regi av korpset. Gruppa ble kalt ut til et skred for å sjekke ut scooterspor som var i tilknytning til skredet. Medlemmer i gruppa har også vært med på å vurdere skredfare i Nybyen. På slutten av året har medlemmer i gruppa ved flere anledninger blitt kalt ut for å vurdere skredfare på K-SAT-veien. Trening for ny sesong (08 / 09) ble startet med en samling på Kapp Schultz siste helg i november, hvor gruppa ble flydd inn med helikopter. Samlingen var utbytterik.

 

 

Gruppeledere: Martin Indreiten / Arne Sivertsen                                                                 Foto: LRKH

 

 

 

 

Bilgruppa:

Bilgruppa har hatt 8 faste medlemmer i 2008, og har hatt bra aktivitet tross en del bytting av ledere. Gruppa har jevnlige øvelser og aktivitetskvelder. Gruppa har også i år fått tillatelse fra Sysselmannen til å kjøre i traseen

Todalen / Gangdalen med nærområder til øvelsesformål. Bilgruppa har stilt opp med bilen på ski-maraton i Todalen, på maraton i Longyearbyen og ”Ta-sjansen” på Hiorthamn. Bilgruppa har også vært ute og hentet inn frostskadde folk i Jansondalen.

Foto: LRKH

Gruppeleder: Arne Bergdal.                      

 

Markørgruppa:

Markørgruppa har med årene gjort seg godt

kjent blant redningsetatene som sykehuset,

sysselmannen, brannkorpset og Avinor.

I høst deltok sminkører og markører i en stor

katastrofeøvelse i regi av Avinor på

Hotellnesset. Elever fra Longyearbyen skole

deltok også som markører og totalt ble 21

markører dresset opp og sminket, og øvelsen

ble meget vellykket. Markørgruppa har stort

potensiale og kan benyttes i mye større grad. 

Pga flytting og tidsmangel fra lederen sin side trenger gruppa flere medlemmer og en         Foto Denise Schlaeppi

assisterende leder for å holde virksomheten oppe.

 

Gruppeleder: Silje Våtvik.

 

Turgruppa:

Turgruppa i korpset, gruppen som skal vekke interessen for friluftsliv og bidra til sosial aktivitet, startet opp høsten 2007. Lørdag 2. februar arrangerte gruppen Den Store Skileik- Dagen. Mellom 25 og 30 frivillige fra korpset var samlet i skibakken ved Gamle Sykehuset og i løpet av få timer ble den ellers tomme skibakken forvandlet til en pulserende arena for skileik og sosiale aktiviteter.

 

Foto: Denise Schlaeppi

 

 

 

 

Fire telt med vedovner omkranset skibakken; Ungdomsgruppen i Jeger og Fisk serverte varmt sodd i det ene teltet, mens markørgruppen sminket stilige sår og skader på ungdommer i et annet telt. Det ble grillet pølser og servert varm saft og kakao.

I et arrangert rasområde kunne voksne som barn prøve seg på korpsets øvingssett for sender / mottaker. Scooterløypa ble tatt i bruk til billøype, og her kunne alle som ville, få en prøvetur i korpsets bil, Arctic Truck, en veldig populær aktivitet især blant de yngste guttene.                                                       Foto: Denise Schlaeppi

Kåre fra Svalbardhallen hadde hjulpet til med tråkkemaskina og ivrige medlemmer hadde spadd og gravd både kuleløype, hopp, akebakke, orgeltrapp og løype med porter. Til tross for 36 effektive kuldegrader møtte Longyearbyens små som store tallsterke opp. Alle, både frivillige og gjester, så ut til å ha en god dag.

Dagen ble avsluttet på depoet med pizza og brus til alle frivillige.

Gruppeleder: Lisa Dramdal Hasholt

 

Pga flytting har turgruppa ikke vært i drift fra høsten 2008. LRKH har som mål å få restartet turgruppa i 2009.

 

Foto: Denise Schlaeppi

Hytteutvalget:

LRKH eier/disponerer 3 hytter – Reindalshytta, hytta i Brucebyen og Nordenskioldhytta på Nordenskioldtoppen.

 

Reindalshytta.

Hytta er et flott sted med sengeplasser for 10-12 personer. Den er godt vedlikeholdt, men taket trenger en fornying og det vil bli utført sommeren 2009. Medlemmene oppfordres til å benytte seg av hytta til rekreasjon - ledig leietid vil gå frem av hjemmesiden til LRKH.

I høst ble det gjennomført en dugnadshelg på hytta med klargjøring for vinteren – en stor takk til de som deltok. Det siste året har bruken av hytta hatt en positiv økning, i alt 13 utleieperioder, de fleste til medlemmer, men også Longyearbyen skole, Unis og NP har benyttet seg av hytta.

 

 

 

Hytta i Brucebyen.

I et møte hos Sysselmannen 21. mai 2008

fikk LRKH disposisjonsretten over 2 av Statens hytter: hytta i Brucebyen og Nordenskioldhytta på Nordenskioldtoppen. Det ble foretatt befaring i Brucebyen

10.08.08 hvor det ble slått fast at det må en omfattende restaurering til for at hytta skal kunne benyttes på vinterstid. Etter en muntlig henvendelse til Sysselmannen v/miljørådgiveren fikk vi beskjed om at vi nesten ikke kunne gjøre noe, hytta var fredet og arbeider ut over vanlig vedlikehold måtte godkjennes av Riksantikvaren. De ”negative” tilbakemeldingene har gjort at arbeidet har ”ligget på is”, men vil nå bli tatt opp igjen i en skriftlig henvendelse. Hyttegruppa mener at hytta IKKE er interessant for bruk av våre medlemmer i vinterhalvåret i den stand den nå har.

 

Nordenskioldhytta på Nordenskioldtoppen

Hytta på Nordenskioldtoppen er også vernet og må behandles på samme måte som hytta i Brucebyen. Vi avventer behandlingen av hyttesaken i Brucebyen før vi går videre med denne hytta.

Bildet fra hytta er tatt 31.07.08.

 

Ansvarlig for hyttegruppa: Per Krokan, Andreas Erikson og Bjørn Erik Sandbakk.

 

Foto hytter: Per Krokan

 

Valgkomiteen:

Valgkomiteen begynte arbeidet i oktober 2008 med å gå igjennom hvilke av styrets kandidater som er på valg. Korpsleder og operativ leder som i fjor stilte seg til disposisjon i ett ekstra år står begge på valg. Korpsleder er et verv det viser seg å være vanskelig å finne kandidater til. Sittende korpsleder har igjen stilt seg til disposisjon for nok ett år. Dette betyr at korpsleder nå sitter i sin fjerde valgperiode. Å finne ny korpsleder blir nok den store utfordringen for valgkomiteen neste år. Fra og med dette valgår ønsker vi å benytte oss av hjemmesiden til LRKH slik at medlemmer kan komme med forslag til styrekandidater. Koordinator har tatt på seg oppgaven å legge ut retningslinjer for valg av styremedlemmer på hjemmesiden. Valgkomiteen har foreslått at styrets medlemmer på hjemmesiden skal skrive om vervet og noe om sin egen bakgrunn. Dette for å synliggjøre styret i større utstrekning enn i dag. Valgkomiteen består av Helen Sundstrøm, Kim Olsen, Silje Våtvik og Arne Kooij. Silje

Våtvik går ut av valgkomiteen etter årsmøtet 2009. LRKH takker for hennes gode innsats under to valgperioder.

 

 

 

Øvelser:

Korpset har deltatt i følgende samøvelser

med Sysselmannen, Airlift, brannvesenet,

sykehuset og Avinor:

09.02.08:         Skredøvelse (hele korpset)

12.-14.09.08: Breredningsøvelse

(bregruppa)

26.09.08:         Avinor: Katastorfeøvelse

(markørgruppa)

10.10.08:         Breøvelse på

Prins Karls Forland (bregruppa)

21.10.08:         Brannøvelse Spitsbergen

Hotel (markørgruppa)

21.11.08:         Breøvelse (bregruppa)    Foto: LRKH

04.12.08:         Breøvelse (bregruppa)

 

Aksjoner/utrykninger:

Korpset har vært alarmert fra Sysselmannen i følgende aksjoner:

og lete. Studentene ble funnet i god behold av helikopteret.

 

 

 

 

 

Påskeberedskap:

Vi har ikke hatt påskeberedskap i 2008, noe som skyldes at det er svært vanskelig å få folk til å sitte beredskap i påsken. Det har imidlertid ikke vært noe problem å få tak i folk når det har vært behov for det. Vi mener derfor at det finnes en god dekning i påsken selv uten en organisert beredskap.

 

 

 

Foto: LRKH

Beredskapsenhet (feltsykehus):

Det er gjennomført møte mellom UNN Tromsø, sykehuset i Longyearbyen, og korpsleder LRKH der tema var hvor vi kunne sette opp beredskapsenheten i Longyearbyen og hvordan vi kan utvikle den. Alle er enige om at det ikke er aktuelt å ta beredskapsenheten ut i terrenget. To steder i Longyearbyen synes å være aktuelle steder å sette opp enheten: Svalbardhallen og Svalbard Lufthavn. Det er også enighet om at vi bør prøve å få tak i telt med tanke på en evt storkatastrofe, slik at vi kan gi mennesker ly for vær og vind.

 

 

 

Samband:

Sysselmannen, Norsk Polarinstitutt og LRKH hadde i november et møte hvor det ble bestemt at vi skal ta inn repeaterne som står på Nordenskioldtoppen for å bygge en ny hytte som plasseres lengre sør- vest på Teltberget eller Håbergnuten. Dette vil gi oss et meget bra samband sørover og vestover. Erfaringene fra sambandet på Nordenskioldtoppen er meget bra så lenge det fungerer. Vi har i lengre tid hatt problemer med at batteriene skifter polaritet. Vi antar at dette skyldes to forhold:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lrkh.no :

På oppdrag fra styret i LRKH ble det i november 2007 startet opp et arbeid med å lage ny nettside for hjelpekorpset, og i januar 2008 ble siden offisielt lansert. Tanken var å lage et informasjonssted for medlemmene og for andre som ønsket å finne opplysninger om aktiviteten i hjelpekorpset.

 

Nettsiden inneholder i dag siste nytt fra hjelpekorpset, generelle opplysninger, kommende og tilbakelagte aktiviteter og nytt fra de ulike spesialgruppene. Siden inneholder også oppdaterte aktivitetsplaner, hytteoversikt samt de viktigste telefonnumrene for brann, politi og redning. Det finnes også guider for bekledning og utstyr for ulike typer turer på Svalbard, værinformasjon og linker til andre nyttige ressurser tilknyttet friluftsliv og kameratredning.

 

Siden oppstarten har besøkstallet steget jevnt, og har pr. 31.12.08 passert 17 500 besøk. Dette tyder på at siden har nådd målgruppen og at den har blitt en viktig informasjonskanal for LRKH sine medlemmer og andre interesserte.

 

Styret bevilget penger til opprettelse og design av nettsiden. Arbeidet videre blir utført av koordinator, leder og via dugnadsarbeid fra andre medlemmer, inkludert undertegnede.

 

Ansvarlig: Bjørn Erik Sandbakk.

Digitale kart:

I januar 2008 søkte LRKH Norsk Polarinstitutt om tilgang på digitale kart. Korpset fikk våren 08 et positivt svar fra NP. I august mottok vi en testutgave som vi hadde på prøve utover høsten. Kartene blir installert i pc på operasjonsrommet i februar 2009.

 

 

 

Stian Daldorffs minnefond:

Fondet har et eget styre bestående av koprsleder og Lisbeth Daldorff som faste medlemmer og et valgt styremedlem, Frank Rosø. Styret avgjør når det skal brukes penger fra fondet. Fondet har så langt ikke vært brukt.

 

 

Oppsummering av mål for 2008:

  1. Styret må følge opp sine arbeidsoppgaver.

      Dette er en kontinuerlig oppgave som vi må bli flinkere på.

  1. Ha fokus på økonomistyring og inntjening.

                          Vi har de to siste årene hatt en gjennomgang av våre administrative rutiner, noe som har bidratt til bedre økonomistyring og inntjening.

      3.   Opprette e-postadresser på alle grupper og styremedlemmer i LRKH og gjøre hjemmesiden enda mer kjent.

                          Hjemmesiden har blitt en kjempesuksè. I løpet av 12 måneder har det vært ca 17 500 besøkende. E-postadresser er opprettet, men ikke tatt i bruk.

4.   Videreutvikle og forbedre kvaliteten på tilbudet til våre medlemmer.

                          Kvaliteten på det korpset gjør har aldri vært bedre. Det er ett minus: Vi opplever at andre aktiviteter vinner i konkurransen om deltakelse på våre aktiviteter.

5.   NF-godkjenning.

                          NF står for Norsk Fjellsportforum, og er en nasjonal standard for instruktører. NF-godkjenning har det dessverre ikke vært tid til å følge opp.

6.   Opprettelse av beredskapsgruppe / katastrofeenhet.

      LRKH har vært i kontakt med en del mennesker, men ingen har vist interesse så langt.

7.   Skredvarsling etter den internasjonale skredfareskalaen.

                          Korpset har vært i møter med enkelte bedrifter med tanke på salg av slik tjeneste. Dialogen med bedriftene har vært bra, men dessverre synes bedriftene at prisen blir for høy. Korpset blir ofte leid inn for å gjøre skredfarevurderinger. 

 

 

Mål for 2009:

  1. Styret må bli bedre til å følge opp oppgavene sine.
  2. Bedre inntjening av koordinator.
  3. Ta i bruk e-postadresser til styret og gruppene.
  4. Restarte turgruppa.
  5. Løse utfordringen med at andre aktiviteter vinner konkurransen i fht våre aktiviteter.
  6. Skredvarsling etter den internasjonale skredfareskalaen.
  7. Opprettelse av beredskapsgruppe / katastrofeenhet.
  8. NF-godkjenning.

 

Avslutning:

Styret takker alle medlemmer og samarbeidspartnere for bra innsats i 2008!

 

Longyearbyen 21.02.09

For Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps

 

 

 

Jørgen Haagensli

Korpsleder